ชื่อบทความ: ID02 ร่วมมือร่วมใจออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาว ธัญลักษณ์ มะลิซ้อน
ประเภท: ประชาชน

สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการค้นหาอัตลักษณ์เพื่อสร้างโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโคกย่าง สืบเนื่องจากการลงพื่นที่ที่ผ่านมาทีมงานตำบลโคกย่างได้ทราบถึงบริบทภายในชุมชน เช่น วัฒนธรรม การกิน การแต่งกาย ประเพณี การทำเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง และภูมิศาสตร์ จากการหารือในครั้งนี้ทางทีมงานได้ลงมติว่าจะใช้ชื่อ  “จะเออล” ในภาษาเขมรที่แปลว่าโคกย่าง

                  ภาพร่วมของการประชุมหารือ

                            

     

เก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย u2t
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการและสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้
1 พัฒนา Framework ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมที่เหมาะสม
2 ประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ
คณะผู้เก็บข้อมูลได้ทำการศึกษาถึงข้อมูลของการดำเนินโครงการเพื่อกำหนดขอบเขตในการดำเนินการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการและนำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทางรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกการประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถามขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูลที่นำไปพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตต่อไป

_____________________________________________________________________________________________

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู