การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของชุมชน หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนภายใต้ฐานภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชุมชน ได้แก่ ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญา เพื่อ การเพิ่มมูลค่าและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ซึ่งในบริบทของตำบลโนนเจริญ ทางชุมชนได้ทำการเกษตรเป็นหลัก คือ ข้าว จึงทำให้ทางทีมงานนำข้าว ซึ่งเป็นสินค้า และอาชีพหลักของชุมชนมาสร้างจุดขายเพื่อจะได้ สร้างรายได้และผลประโยชน์ ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น
ซึ่งพวกเรา U2T ตำบลโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเล่า Story ของข้าว เนื่องจากข้าวเป็นผลิตผลส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ดังนั้นเพื่อให้สินค้าข้าวรวมไปถึงเศรษฐกิจในชุมชนตำบลโนนเจริญ ได้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทางทีมงานจึงได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการจุดประกายให้กับชาวบ้านในตำบลโนนเจริญได้เป็นแนวทางในการนำรูปแบบไป ใช้พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อให้สินค้าเป็นที่สนใจของตลาด เพื่อจะได้เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นกับครอบครัวและชุมชน

รูปภาพประกอบกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู