ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ประเภท กพร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจาก สป.อว.ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนได้แก่ กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนเทศบาลตำบลโนนเจริญโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น  เป็นต้น

เเละในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยมีอาจารย์ผู้ดูแลประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่า story และมีการวางแผนและการปรับระบบ ทั้งในด้าน การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีการให้ทางชุมชนได้เสนอบรรจุภัณฑ์ที่อยากต่อยอดเพื่อเป็นรายได้ในส่วนหนึ่ง และให้ผู้ปฎิบัติงานได้ปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งคนในท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นการทำนา ทำการเกษตร และทำไร่ นี้คือเหตุผลหลักที่ทางชุมชนจะยกระดับบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงและพัฒนา คือข้าวหอมมะลิ และข้าวดอกมะขาม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมทำการปลูกข้าว

ภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

 

 

ภาพตัวอย่าง ข้าวหอมมะลิ

          

 

ภาพตัวอย่างข้าวดอกมะขาม

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอประกอบการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู