ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในท้องถิ่นให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และสร้างช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิในชุมชนชุมชนจะขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางโดยไม่ผ่านโรงสีเหมือนที่ผ่านมา อีกทั้งขายผ่านระบบออนไลน์โดยตรง ชุมชนมีความคาดหวังว่าในอนาคตจะเพิ่มช่องทางในการตลาดมากขึ้น และแปรรูปผลิตภัณพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิให้มีความหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

สรุปกิจกรรมครั้งนี้คือพวกเรามาสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชาวบ้านเพื่อต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อชาวบ้านจะมีรายได้และสามารถสร้างแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อสู้ตลาดสากล

 

อื่นๆ

เมนู