ข้าพเจ้านางขันแก้ว ณพล ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลสายตะกู พบว่าช่วงนี้เป็นเก็บเกี่ยวข้าว ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงอยากเผยแพร่การเก็บเกี่ยวข้าวในปัจจุบันของตำบลสายตะกู

ฤดูข้าวนาปี หรือข้าวไวต่อช่วงแสง จะปลูกวันแม่และเก็บเกี่ยววันพ่อ ขณะนี้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยในตำบลสายตะกูจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม โดยข้าวจะสามารถเก็บเกี่ยวได้

  

กำหนดวันเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวเริ่มออกดอก หมั่นเดินสำรวจแปลงนา ถ้าข้าวทั้งแปลงออกดอกประมาณ 80% ถือเป็นวันออกดอก นับจากวันออกดอกไปอีก 28-30 วัน เป็นกำหนดวันเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม

ระบายน้ำออกจากแปลง ก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว 7-10 วัน ควรระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอ แปลงนาแห้งสะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยคนหรือเครื่องเกี่ยวข้าวไม่สกปรก และเปียกน้ำ

เก็บเกี่ยวข้าว เมื่อถึงระยะสุกแก่เหมาะสมคือ 28-30 วันหลังออกดอก ให้ทำการเก็บเกี่ยวความชื้นเมล็ดไม่ควรต่ำกว่า 20% การเก็บเกี่ยวข้าวก่อนหรือหลังจากระยะนี้จะทำให้ข้าวสูญเสียน้ำหนักและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันประชาชนในตำบลส่วนมากใช้รถเกี่ยวข้าว รถเกี่ยวข้าวคือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งแต่ก่อนเราจะใช้วิธีการเกี่ยวข้าวด้วยมือ โดยการลงแขกช่วยกัน แต่ปัจจุบันจำนวนเกษตรกรมีน้อย แม้จะรวมกลุ่มกันเพื่อลงแขก ก็ยังไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันเวลา รวมทั้งขาดแคลนแรงงานที่จะมารับจ้างเกี่ยวข้าวด้วย

รถเกี่ยวข้าวจึงมีบทบาทสำคัญจนกลายเป็นเครื่องจักรที่ชาวนาต่างต้องการนำมาใช้งานในฤดูกาลเก็บเกี่ยว บ้างก็ซื้อมาไว้ใช้งานหากมีพื้นที่เพาะปลูกมาก และหลังจากที่เกี่ยวข้าวในนาตัวเองเสร็จ ก็นำไปรับจ้างเกี่ยวข้าวให้เพื่อนๆ เกษตรกรในพื้นที่กันต่อไป  สำหรับการเช่ารถเกี่ยวข้าวรับจ้างนั้น ชาวนาส่วนใหญ่มักจะพบกับปัญหาเรื่องคิวงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพราะผลผลิตข้าวส่วนใหญ่จะออกในเวลาพร้อมๆ กัน ทำให้รถเกี่ยวข้าวรับจ้างที่เช่าเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันเวลาที่ขายได้ราคา เพราะการขายข้าวนั้นมีความผันผวนเรื่องราคาสูง และต้องเก็บเกี่ยวให้เร็ว เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย จึงทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาวนาได้ ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนเรื่องการเช่ารถเกี่ยวข้าวรับจ้างให้เหมาะสมด้วย

อื่นๆ

เมนู