• “บทความประจำเดือนพฤศจิกายน”

ชื่อบทความ : กิจกรรม”การยกระดับการท่องเที่ยว” และ กิจกรรม”การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี   อุ้มรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                     ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย                              ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีดังนี้


กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลโคกย่าง

      โดยการจัดกิจกรรมการอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลโคกย่าง มีการจัดอบรมประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมการปฎิบัติทำเส้นทางท่องเที่ยว
  2. กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นนักสื่อสาร
  3. กิจกรรมแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
  4. กิจกรรมปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์

       รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

       ปุ่ยหมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพช่วยในการปรับปรุงดินย่อยสลายอินทรีย์ วัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช
       ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ
       1. ทำให้โครงสร้างของดินและการซึมผ่านของน้ำดีขึ้น
       2. เพิ่มการดูดซับธาตุอาหารหลักและลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
       3. เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิด
       4. การระบายอากาศของดินและรากพืชแพร่กระจายได้ดีขึ้น
       5. ดินค่อยๆปล่อยธาตุอาหารพืชและลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช

 รูปภาพประกอบกิจกรรม


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู