ข้าพเจ้า นายนัฐพงษ์ นันทะนา ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและการเข้าอบรม ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การผลิต
ผู้ผลิตชุมชนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการผลิตสินค้า
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ชุมชนยังมีความหลากหลายสามารถตอบสนองลูกค้าได้หลายระดับ
แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ยังขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีการจัดการด้านวัตถุดิบไม่ดีพอ ส่งผลให้สินค้ามี
คุณภาพไม่สม่ำเสมอ จึงทำ ให้ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงงานได้
การดำเนินธุรกิจทั้งนี้จะให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ปฏิบัติงานจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันคิดค้นการครีเอทให้มีความน่าส้นใจน่าดึงดูดต้องผู้บริโภคและได้รับมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในชุมชนและเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประเด็นหลักๆ ในการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร
2) ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด
3) ด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตและบริการ และ
4) ด้านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาในทุกด้านมีรากฐานมาจากแนวคิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานใน
7 ประเด็น ได้แก่ 1)การใช้องค์ความรู้
2)การศึกษา
3)การสร้างสรรค์
งาน
4)การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม
5)วัฒนธรรม
6)ภูมิปัญญา และ
7) เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกสินค้า เช่น ข้าวหมาก ข้าวต้มมัด ขนมใส่ไส้ ข้าวไลบรารี่ ข้าวโป่ง ข้าวเกรียบเห็ด หน่อไม้ดอง ไข่เค็ม บายศรี ไม้กวาด มะขามแช่อิ่ม มะขามดอง นอกจากจะวางขายในตลาด ขายในร้านค้าชุมชนแล้ว สินค้าและผลิตภัณฑ์บางชนิดวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วปอีกด้วย

     

                                   

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู