ข้าพเจ้า นางสาวอรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้เข้าร่วมการจัดอบรมถ่านชาโคลไร้ควัน พร้อมกับผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ โดยเนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วยวิธีการทำถ่านชาโคลไร้ควันและการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้

การปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือมีการจัดอบรมการเผาถ่านในรอบที่ 2 ในวันที่ 18- 19 ตุลาคม 2564 ในการจัดอบรมครั้งนี้ทางวิทยากรได้สาธิตวิธีการเผาถ่านชาโคลอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจการแปรรูปอาหาร การทำถ่านชาโคลไร้ควัน และในระหว่างการจัดอบรมมีชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในการเผาถ่านจำนวน 2 คน คือ นายแก่น โกยสำราญ และนายสมน วงค์ณรงค์ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในการเผาถ่านมาเป็นเวลาหลายปี คุณตาทั้งสองท่านได้ประกอบอาชีพเกษตรกรและได้ใช้เวลาว่างเผาถ่านขายเป็นรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงชีพ และยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย  หลังจากมีการจัดการอบรมครั้งที่ 2 แล้วทางทีมปฏิบัติงานได้ช่วยกันติดตามผลงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่อมาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ประจำตำบลเขาดินเหนือ โดยได้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบประจำหมู่บ้าน ดิฉันได้รับผิดชอบหมู่3 จากนั้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่ 6 , 7 , 8 และ 9 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนงานที่วางไว้จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ เป็นจำนวนมาก

            การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ ในการสำรวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน

 

 

อื่นๆ

เมนู