ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัคมรายตำบลแบบบูรณาการ หาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้ว ให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

  • ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและการเข้าอบรม
  • ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์และกลุ่มวิชาหกิจชุมชน บ้านสายโทร 2 ใต้ ตำบลปราบาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกสินค้า

                 การจัดอบรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านตำบลปราสาท ให้มีการนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อการสำรวจการทำผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลุ่มข้าวกับน้ำผึ้ง กลุ่มกล้วยทอด แป้งสำเร็จ กล้วยหักมุก กลุ่มบายศรี กลุ่มข้าวหมาก กลุ่มข้าวโป่ง กลุ่มไม้กวาด

  • กลุ่มข้าวกับน้ำผึ้ง

  • กลุ่มกล้วยทอด แป้งสำเร็จ กล้วยหักมุก 

  • กลุ่มบายศรี

  • กลุ่มข้าวหมาก

  • กลุ่มข้าวโป่ง

  • กลุ่มไม้กวาด

             ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ตำบลปราสาท ได้ดำเนินการภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 และมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพื่อนำเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น

ภาพการอบรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มอบเตาชีวมวล

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู