ข้าพเจ้า นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำบลโนนเจริญ ได้ร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้านของตำบลโนนเจริญ ในเรื่องของการผลิตหรือสร้างนวัตกรรมประจำท้องถิ่น ให้มีมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับคนในชุมชน ให้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่น หรือเป็นธุรกิจของชุมชน คือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับข้าว ซึ่งข้าวเป็นพืชชนิดหลักๆและการปลูกข้าวก็เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในชุมชนปลูกในทุกๆปี เรียกว่าข้าวนาปี พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ที่ปลูกก็คือข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาข้าวในปีนี้ถูกมาก จึงได้มีการจัดฝึกอบรมขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือช่วยเหลือชาวเกษตรกรในชุมชน ที่อยากจะมีรายได้จากการขายข้าวที่เป็นผลผลิตของตนเองมากขึ้นกว่าราคาการขายข้าวเปลือก ซึ่งคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานต่างก็ได้ร่วมกันให้ความรู้เสนอแนะ และแบ่งแยกหน้าที่ในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็นฝ่าย อาทิเช่น ฝ่ายการตลาด ที่มีหน้าที่ต้องลงพื้นที่สำรวจตามห้างร้านที่รับซื้อข้าว มีการสำรวจราคาในการรับซื้อในแต่ละเกรด และอายุข้าวที่รับซื้อ ฝ่ายรับส่งสินค้า ที่มีหน้าที่จัดหาข้าว คัดเกรดข้าว จัดทำแพ็คเกทบรรจุข้าว โดยจะมีการจัดทำเป็นสินค้าตัวอย่างส่งให้กับห้างร้านที่ลงสำรวจก่อน เพื่อเสนอและประกอบการตัดสินใจของห้างร้านที่รับซื้อข้าว เป็นต้น และยังอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการนำวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือสามารถทำเป็นธุรกิจ เป็นอาชีพเสริม จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า

อื่นๆ

เมนู