ข้าพเจ้า นางสาวประกายเพชร ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาทได้ร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม ในเรื่องของการผลิตหรือสร้างนวัตกรรมประจำท้องถิ่น ให้มีมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับคนในชุมชน ให้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่น หรือเป็นธุรกิจของชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาแพ็คเกจ และสติ๊กเกอร์ใหม่ เพื่อผลลัพธ์และความน่าเชื่อถือ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าและมีกำลังใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ มากขึ้น และยังอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการนำวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือสามารถทำเป็นธุรกิจ เป็นอาชีพเสริม จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า

อื่นๆ

เมนู