รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

ประจำเดือน พฤศจิกายน

                                                      

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูล CBD ในตำบลทุ่งจังหัน พบว่าในตำบลทุ่งจังหัน มีรายการที่มีความจำเป็นต่อการบบันทึกจำนวนมาก เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลพืช อาหาร และสัตว์ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำมาวิเคราะปัญหาและวิธีแก้ไข เพื่อเป็นการเข้าไปส่งเสริมท้องถิ่นอีกทาง และยังเป็นการยกระดับตำบล ในหลายๆมิติอีกด้วย

ทั้งนี้ จากที่ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะปัญหาของแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าโอทอป คณะทำงานจึงได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่พบในหลายๆ ด้าน ดังนี้ 1.การปรับปรุงแหล่งผลิตแปรรูปสินค้า ให้อยู่ในระดับที่มีขีดความสามารถในการขอ GMP ในอนาคต ทั้งด้านความสะอาด 2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า และตอบรับกับการซื้อของในปัจจุบัน 3.การสร้างช่องทางการขายสินค้าออนไลน์  ซึ่งการดำเนินงานทั้งสามขั้นตอนมีความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหามากกว่า 80% และยังได้รับการตอบรับทั้งจากตัวแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าโอทอป เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย และผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนในภารกิจของคณะทำงานเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู