ดิฉันนางสาวรัตนาภรณ์ ยืนยิ่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ เดือนพฤศจิกายนนี้ ตลอดทั้งเดือนได้ทำการลงพื้นที่ ตำบลโนนเจริญ เพื่อสำรวจข้อมูลข้าวและพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชุมชน ในตำบลโนนเจริญ ชาวบ้านโอดครวญในเรื่องการขายข้าวที่ได้ราคำต่ำมาก ขายข้าวให้แก่โรงสีถูกกดราคา เงินที่ได้รับไม่เพียงต่อการใช้จ่าย ทั้งในการจ่ายค่ารถเกี่ยว และค่าอื่นๆ จึงได้ประชุมกับทีมในการแก้ไขปัญหาช่วยชุมชนในส่วนที่เราทำได้ นั้นคือช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และหาตลาดหรือร้านค้าที่รับซื้อข้าวสารให้แก่ชุมชน โดยเราได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดหาอุปกรณ์การแพ็คข้าวสาร รวบไปถึงการออกแบบโลโก้ให้อีกด้วย โดยข้าวที่เราเลือกมาสร้างผลิตภัณฑ์นั้นคือข้าวหอมมะลิ และข้าวผกาอำปึล ซึ่งเป็นข้าวที่ในเขตชุมชนตำบลโนนเจริญนั้นปลูกกันทั่วไปอยู่แล้ว เพราะข้าวทั้ง 2 ชนิดนี้มีจุดเด่นเฉพาะตัว  โดยชาวบ้านยินดีมากที่เราเข้ามาช่วยแกปัญหาในเบื้องต้น พวกเราชาว U2T ยินดีช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับชุมชน ดั่งชื่อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู