โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล   1 มหาวิทยาลัย

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         ข้าพเจ้านางสาวรัชฤทัย  สมใจหวัง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก   ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ณ  บ้านบุ  หมู่  5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

         การทำงานในเดือนนี้ เป็นการปฏิบัติงานในโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะตอบแบบสอบถาม   ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะได้แสดงความคิดเห็นต่างๆลงไปในแบบสอบถาม อีกทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติงานและไปสอบถามในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆอีก   ด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้พวกเราชาว U2T ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยกันไม่ได้ คณะอาจารย์จึงได้จัดการประชุมผ่านทาง Google Meet ในวันที่  9 พ.ย. เวลา 10.30 – 12.00 น.

        การลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T เพิ่มเติม เพราะจะมีการนำข้อมูลจาก CBD  มาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในตำบลจรเข้มาก ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น  และแหล่งน้ำในท้องถิ่น   ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ จะเกิดความยากง่ายแตกต่างกันไป ซึ่งในเดือนนี้จะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทำให้การลงพื้นที่พบอุปสรรคือไม่มีคนอยู่บ้าน จึงมีการวางแผนและดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่น          การสำรวจแบบสอบถามข้อมูล CBD ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   ดิฉันได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

        การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจมีทั้งหมด 10 หัวข้อ

       1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด

       2. แหล่งท่องเที่ยว

       3. ที่พักโรงแรม

       4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

       5. อาการที่น่าสนใจประจำถิ่น

      6. เกษตรกรในท้องถิ่น

      7. พืชในท้องถิ่น

      8. สัตว์ในท้องถิ่น

      9. ภูมิปัญญาถิ่น

      10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

      ทั้งนี้ทางโครงการมหาวิทยาลัยสู่ (U2T) ได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  1. สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
  2. สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้
  3. สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้

 

 

 

 

 

 ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่   

         

อื่นๆ

เมนู