โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณการ หรือ1 ตำบล1มหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับขุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000 คน และมีมหาวิทยาลัย80แห่งดำเนินร่วมกับภาครัฐและเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลโดยผ่านการจ้างงานนิตินักศึกษา บัณฑิตจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ ในระหว่างวันที่1-17พฤศจิกายน

ผู้ปฏิบัติงานของตำบลโนนเจริญได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลโดนตำบลโนนเจริญมีทั้งหมด11หมู่บ้าน โดยมีอาจาร์ยประจำตำบลโนนเจริญได้เรียกประชุมหรือหารือในการทางานโดยจะแจกแจงรายละเอี้ยดและแบ่งงานกันโดยจะแบ่งผู้รับผิดชอบ1-2คน 1ต่อหมู่บ้าน

ผู้ปฏิบัติงานของตำบลได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพันธุ์ข้าวของชาวบ้านเพื่อนำไปเสนอขายแก่แม่ค้าในเมืองบุรีรัมย์ และแบ่งทีมออกเป็นส่วนๆเพื่อความง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่และความถนัด และชาวบ้านมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู