กระผมนายสมณัฐ พิกุล และทีมอาจารย์ประจำหลักสูตร ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอบรมการทำถ่านไร้ควัน การทำบรรจุภัณฑ์รวมกับชุมชน และได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้น​ที่​เก็บ​ข้อ​มูล​ SROI และ​ CBD ของ​ตําบล​เขาดินเหนือ โดยให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมในเรื่องการทำถ่านไร้ควัน พร้อมพาชาวบ้านในชุมชนลงมือปฏิบัติทำไร้ควันร่วมกัน ถ่านไร้ควัน ที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นถ่านอัดแท่งคุณภาพ ให้ค่าความร้อน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่ดี เรายังช่วยออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มภายใต้วิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้เกษตรกรฐานรากของประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยชาวบ้านในชุมชนให้ความรวบมือเป็นอย่างดี และดีใจที่พวกเราชาว U2T มาสร้างสรรค์โครงการดีๆแก่ชุมชน ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แกชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู