ข้าพเจ้านางสาวสุชาดา ป้อมหิน  ประเภทนักศึกษา ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล SROI และ CBDของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บข้อมูล CBD มีทั้งหมดดังนี้

1.แหล่งท่องเที่ยว

2.ที่พัก/โรงแรม

3.ร้านอาหารในท้องถิ่น

4.เกษตรในท้องถิ่น

5.พืชในท้องถิ่น

6.สัตว์ในท้องถิ่น

7.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

9.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

10.อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม เป็นเดือนของการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและทำนา ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านตำบลโนนเจริญได้เล็งเห็นปัญหาจึงช่วยระดมความคิดเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และได้จัดการวางแผนทำการตลาดเพื่อส่งขายให้กับร้านค้าโดยตรง       ซึ่งข้าวที่ชาวตำบลโนนเจริญนำมาเป็นตัวอย่างมี 2 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวดอกมะขาม(ข้าวผกาอำปึล) ซึ่งเป็นข้าวที่ชาวตำบลโนนเจริญนิยมปลูกกันเป็นส่วนมาก

รูปภาพประกอบ

                                                                                        

อื่นๆ

เมนู