1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(2)บทความประจำเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเล่าSTORY ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08(2)บทความประจำเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเล่าSTORY ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่14 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เรื่องข้าวหอมมะลิ และข้าวดอกมะขาม โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานและคนในท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีประชาชนในท้องถิ่นได้นำข้าวหอมมะลิและข้าวดอกมะขามนำมาเป็นตัวอย่างข้าวแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของคนในท้องถิ่น  จะได้ให้ผู้ปฏิบัติงานไปพัฒนาออกแบบและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ข้าวแต่ละชนิดต่อไป

ชนิดของข้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชนิดที่ 1  ข้าวหอมมะลิ  เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก ชนิดที่ 2 ข้าวดอกมะขาม หรือเรียกอีกอย่างว่า ข้าวผกาอำปึล หรือ ปะกาอําปีล เป็นข้าวจ้าวพื้นถิ่นเมืองสุรินทร์ ผกาอำปึล แปลว่า “ข้าวดอกมะขาม” ซึ่งเป็นข้าวที่มีถิ่นกําเนิดแถบตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชา

 

ตัวอย่างข้าวเปลือกแต่ละชนิด

1. ข้าวหอมมะลิ

2.ข้าวดอกมะขาม หรือเรียกอีกอย่างว่าข้าวผกาอำปึล

 

เมล็ดข้าวมีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นโดยน้ำหนัก และมีโปรตีน ประมาณ 5-14 % (ข้าวส่วนใหญ่มีโปรตีน 6-8 % )  ทำให้ข้าวแต่ละพันธุ์มีคุณภาพข้าวสุกแตกต่างกัน

อื่นๆ

เมนู