U2Tรวมใจป้องกันภัยโควิด

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ดิฉัน นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของตำบลแล้วนั้น ทางโครงการได้มีการสนับสนุนการป้องกันภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานศึกษาอีกด้วย เพื่อให้การควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อรอบด้านในพื้นที่

จากที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนโดยการร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดทั่วทุกบริเวรที่เป็นจุดรวมตัวของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องประชุม และโรงอาหาร ทางทีมงาน คณะครู และนักเรียนได้ร่วมมือกันทำความสะอาดโรงเรียนก่อนทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ คณะทีมงาน U2T ตำบลทุ่งจังหันก็ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ดิฉันและสมาชิกทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคนทุกฝ่ายทุกช่วงวัยให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19

 

อื่นๆ

เมนู