ข้าพเจ้า นายวรพงษ์ อ้วนเสมอ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ประเทศไทยได้ทำการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกรั้งหลังการระบาดของโควิด-19

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น แต่การเปิดประเทศนั้นทางรัฐบาลก็ได้เตรียมความพร้อมต่างๆเผื่อรองรับนักท่องเที่ยวและป้องกันการระบาดที่อาจจะกลับมากับนักท่องเที่ยวด้วย

อย่างไรก็ดีทาง อว.ก็ได้เล็งเห็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน                                             จึงได้มีโครงการสนับสนุนงบประมาณมาเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ต่างๆ อาธิ เช่นวัด โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น  ทางทีมงานได้จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม   ทางทีมงาน U2T ที่รับผิดชอบในแต่ละตำบลเตรียมความพร้อมในการรับมือกับนักท่องเที่ยวหรือการกลับมาของการระบาดของโควิด-19       ดังนั้นทางทีมงาน U2T ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านกรวดมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ประกอบด้วยไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ถูพื้น แปรงขัดสุขภัณฑ์ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หน้ากากอนามัยและที่ตรวจวัดอุณภูมิเพื่อเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ วัดไข้คัดกรองประชาชนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนผู้นำชุมชนอีกด้วย พวกเราชาว U2T พร้อมที่จะช่วยงานส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชนและประชาชน พร้อมสู้ไปด้วยกัน

ภาพบรรยากาศ ลงพื้นที่มอบของในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู