ข้าพเจ้า นายอนันต์ กะการดี ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท ก.พ.ร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) ในเดือนธันวาคม ทีม U2T ตำบลโนนเจริญของเรา ได้ทำกิจจกรรมในด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคือข้าวหอมมะลิ ดังนี้

ข้าวหอมมะลิมี ป็นพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอมในตนเอง เป็นกลิ่นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ กลิ่นเหมือนดอกมะลิยามเช้าพร่างหยาดน้ำค้างและปราศจากสารพิษ เวลาเคี้ยวเมล็ดข้าวจะนุ่มหอมอร่อยมากกว่าข้าวอื่นๆ ลักษณะของข้าวหอมมะลิไทยจะมีเมล็ดเรียวยาวสวยงาม สีขาวหรือครีมอ่อนๆ

ซึ่งการทำนาข้าวหอมมะลิในตำบลโนนเจริญนั้น ถือเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ตำบลโนนเจริญ ในส่วนของการปลูกข้าวของชาวตำบลโนนเจริญ จะปลูกเป็นข้าวนาปี ปลูกและเก็บเกี่ยว ครั้งเดียวต่อปี เนื่องขาดน้ำในช่วงหน้าเเล้ง เพราะพื้นที่ปกติเป็นดินร่วน เเละยังขาดพื้นที่ชลประทาน ข้าวส่วนใหญ่ที่ปลูกจะเป็นข้าวหอมมะลิ จะเริ่มปลูกข้าวนาปี เริ่มจากเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน ฤดูน้ำหลาก เเละจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี

ซึ่งพวกเราชาว U2T ได้เล็งเห็นผลผลิตส่วนใหญ่ของตำบลโนนเจริญนั่นคือ ข้าวหอมมะลิ  ที่มีผลผลิตจำนวนมาก เเละ ยังมีราคาที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ไม่คุ้มเสีย เนื่องจากการปลูกข้าวมีต้นทุนที่สูง ถ้าขายได้ราคาน้อยกว่าที่ลงทุนไป จะทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จึงทำให้พวกเราได้มีการลงพื้นที่ในตำบลโนนเจริญ เพื่อหาตัวอย่างข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อจะส่งออกผลผลิตข้าวของเกษตรกร ให้ได้ราคาที่สมเหตุผลสมผล ตามราคาท้องตลาด เเละได้มีการหาร้านค้ารับซื้อข้าวโดยตรงจากมือเกษตรกรชาวตำบลโนนเจริญโดยที่ไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ยั่งยืน เเละร้านค้าได้รับข้าวที่มีคุณภาพผ่านการคัดสรรจากมือเกษตรกรโดยตรง

อื่นๆ

เมนู