1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนธันวาคมอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคมอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท ก.พ.ร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญทุกคนได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม

1. การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง สามารถเเสดงผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

3. กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนเทศบาลตำบลโนนเจริญโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้
3.1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
3.2 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม
3.3 ร้านอาหารในท้องถิ่นอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
3.4 เกษตรกรในท้องถิ่น
3.5 พืชในท้องถิ่น
3.6 สัตว์ในท้องถิ่น
3.7 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.8 แหล่งน้ำในท้องถิ่น

4. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วม/ตัวแทน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยร้อยแล้วฝึกอบรมเรื่อง การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

5. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม/ตัวแทน เข้ารอบรมทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในเรื่องของการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไปเเละให้กับจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

6. ลงพื้นที่เพื่อมอบเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับจุดควบคุมสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทั้งหมด 6 จุด ในตำบลโนนเจริญ

7. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินเพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ นวัตวิถีและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลโนนเจริญ

8. ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม/ตัวแทนการอบรมทั้งหมด 11 หมู่บ้านของตำบลโนนเจริญ ในเรื่องของการผลิตหรือสร้างนวัตกรรมประจำท้องถิ่น ให้มีมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับคนในชุมชน ให้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่น หรือเป็นธุรกิจของชุมชน

9. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเกจจิ้งสำหรับบรรจุขาวหอมมะลิเพื่อให้มีความน่าสนใจที่ผู้บริโภคอยากจะซื้อ ให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการการขายหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะส่งข้าวหอมมะลิออกขายนั้นได้แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบและชัดเจน และที่สำคัญคือให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพเพื่อที่จะส่งออกขายให้กับผู้บริโภคได้บริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมีสารอาหารที่สูงให้ประโยชน์แก่ร่างกายของผู้บริโภค

—จากที่กล่าวมาเเต่ละกิจกรรมทางทีมงานผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้รับคำแนะนำ คำปรึกษาจากอาจารย์วิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร จึงทำให้เเเต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นไปตามแผนงานประจำเดือนเเละเป้าหมายของกิจกรรมสำเร็จได้สมบูรณ์—-

 

อื่นๆ

เมนู