1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02-กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID02-กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02-กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวชุติพร  โพยประโคน

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวชุติพร  โพยประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                     ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้

กิจกรรม “การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแล ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน  เป็นการสรุปโครงการดังนี้

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)

– เป็นการยกระดับจากเสื่อกกในชุมชนสู่สินค้า OTOP การพัฒนาวัสดุธรรมชาติในการย้อม การพัฒนาลวดลาย  รูปแบบ ของเสื่อกก

2.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)

-เป็นการยกระดับเห็ดของชุมชน โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด โดยได้มีการทำฉลากผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้กับชุมชนโคกย่าง ชื่อว่า “จะเออร”

3.การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

-เป็นการให้ความรู้ชาวบ้านในด้านการท่องเที่ยวต่างๆทั้งด้านการจัดทำแผนการท่องเที่ยว การเรียนรู้วิธีการเป็นไกด์ และทางทีมงานได้จัดทำแผนการท่องเที่ยวและและแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน  ให้กับชุมชนโคกย่าง

4.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

-เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการใช้ชีวิตกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น การสวมหน้ากาก  อนามัย การใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น และสอนวิธีทำเจลออกอฮอล์ล้างมือให้กับชาวบ้านในชุมชน

5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

-เป็นการให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับใช้ในการดูแลพืชผักในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในชุมชน

กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์”

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ศิริวรรณ ป้ายโคกสูง (อ.นิ่ม) มีการสอนเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบการขายออนไลน์ใน Facebook  เช่น
1. รูปแบบการโพสต์ขาย
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. การถ่ายภาพอย่างไรให้น่าสนใจ น่าซื้อ
4. การสร้างเพจเพื่อขายสินค้า “ชุมชนโคกย่าง”

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู