ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บเกี่ยวข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและเพื่อนๆที่ปฏิบัติงานได้ลงพื้ที่เก็บภาพและสัมภาษณ์ชาวนาเกี่ยวกับปัญหาราคาข้าวปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร

ทุงนาของชาวบ้าน

 

ชาวนากำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ชาวนาท่านนี้ใช้คนเกี่ยวข้าวแทนรถเกี่ยวข้าว

 

ชาวนาตากข้าว

ภาพที่เห็นคือชาวนาตากข้าวบนท้องถนนนี้ก็เป็นอีกปัญหาเพราะชาวนาไม่มีที่ตากข้าว โรงตากข้าวไม่มีเลยทำให้ข้าวที่ชาวนานำข้าวไปขายนั้นมีความชื้นสูงและราคาก็ตกต่ำเช่นเดียวกัน

 

การสัมภาษณ์ชาวนา

ชาวนารายนี้ทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดในนาข้าว ข้าวที่ได้เป็นข้าวที่มีคุณค่าต่อโภชนาการและชาวนารายนี้ยังปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สัก ไม้แดง ไม้มะฮอกกานี ไม้ยางนา ไม้ยมหอม ปลูกตามคันเพื่อเขาไว้ขายโดยไม่ปล่อยให้คันแทนาว่างเปล่า นี้คือเกษตรกรตัวอย่างที่ดีเขาบอกกับดิฉันว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวเพราะเขามีต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจขายได้ราคาที่ดีกว่า

ภาพสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาทั้งหมดหังจากลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวของตำบลโนนเจริญ

สรุป โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาถึงเดือนสุดท้ายของเฟรทที่ 1 ดิฉันมีความดีใจที่ได้มาร่วมงานและได้ทำกิจกรรมดีๆให้แก่ชุมชนของเรา

 

 

อื่นๆ

เมนู