ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ ตะโคตร บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
หลักสูตร : ID05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือน ธันวาคม 2564

การปฏิบัติงายในเดือน ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ งานศูนย์ดำรงธรรม ในการช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน วิเคราะห์ประเมิน เรื่องราว เหตุการณ์ ประเมินเรื่องราวตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมไปถึงการบันทึกเรื่องราวข้อมูลการร้องเรียน /การไกล่เกลี่ย บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล และทำหนังสือราชการต่างๆ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เวียนหนังสือ รวมไปถึงการประสานงานในหน่วยงานราชการ ส่งหนังสือให้สถานที่ราชการต่างๆ ดังเช่นเดิม

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 จัดสถานที่จัดงานวันชาติ และวันพ่อ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                   

วันที่ 5 ธ.ค. 64  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ นายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย และพสกนิกรชาวอำเภอละหานทรายร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมและลานหน้าที่ว่าการอำเภอละหานทราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา 07.30น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2. เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ดิฉันได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพการดำเนินงาน เตรียมสถานที่ก่อนเริ่มงาน ลงทะเบียนและแจกบัตรคิวการวางพานพุ่มดอกไม้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้า

   

ในช่วงบ่าย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอละหานทราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลละหานทราย และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอละหานทราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 300 คน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ทำความสะอาด ตักตกแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหนองละหานทราย ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพการทำงาน และทำความสะอาดรอบหนองละหานทราย หลังจากกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันและเจ้าหน้าที่ปกครองได้เก็บสถานที่ จัดเตรียมงานบริจาคเลือด

 

      

   

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมงานบริจาคเลือดของสภากาชาดไทย ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายติดป้ายชื่อร้านที่มาบริจาคโรงทาน รวมไปถึงแจกนม ขนม และยาบำรุงเลือด  กับผู้ที่สามารถบริจาคเลือดได้  และเสิร์ฟน้ำให้กับผู้ที่รอบริจาคเพื่อให้มีความสดชื่น

     

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้จัดเตรียมผ้าห่ม เพื่อนำไปแจกประชาชนในอำเภอละหานทรายที่ขาดแคลน ประสบภัยหนาว ให้กับประชาชน

จากการทำงานในเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายที่ได้ทำงานในศูนย์ดำรงธรรม อำเภอละหานทราย ดิฉันรู้สึกประทับใจจากการทำงาน ในเรื่องการทำงาน สอนการทำงาน หนังสือแจ้งอปท. และรู้ประทับใจการสอนงาน นางสาวญาณินท์ สัมฤทธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานสำนักงานอำเภอ และพี่ที่ทำงานในเรื่องของการสอนงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเดือนสุดท้ายของงานจนข้าพเจ้าสามารถทำงานได้คล่องแคล่ว ข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานที่หลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ในอนาคต และรู้สึกขอบคุณโครงการ1 มหาลัย 1 ตำบล U2T ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ทำงานและปฏิบัติงานเรียนรู้งานต่างๆจนข้าพเจ้าสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู