ดิฉันนางสาวขนิษฐา อะโรคา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 ได้จัดอบรมการตลาดและการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์
ในยุคที่การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่การตลาดบนโลกดิจิทัลหรือ Marketing 4.0 เราจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ ความรู้ทางด้านดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่เราต้องเรียนรู้พัฒนาศักยภาพให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง หากเรามีความรู้ความเข้าใจในการตลาดยุคใหม่อย่างแข็งแกร่งแล้ว เราก็พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง
การตลาดมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในสังคม ทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นระบบในสังคมมนุษย์แต่ละคน สามารถประกอบ อาชีพที่ ตนเองถนัดและได้ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และการตลาดมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ เนื่องจากการตลาดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาหาสิ่งแปลกใหม่ มาสนองความ ต้องการของตลาดและสังคม ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้หลายทางและ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค
ในการอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการการตลาดการสร้างเพจในเฟสบุ๊ค เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าขายให้กับผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ และทันต่อโลกดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อขยายช่องทางในการค้าขายให้มากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

 

อื่นๆ

เมนู