ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา ดิบประโคน ประเภทกพร. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

            จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางทีมงาน U2T  และประชาชนในชุมชนสายตะกูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น และได้สำรวจความพึงพอใจของคนในชุมชน พบว่า

ผลการประเมิน เป็นดังนี้

  • คนในชุมชนเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.7      
  • คนในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 41.7 เป็นอันดับแรก อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.8  และอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามลำดับ
  • ชุมชนมีกาศึกษาระดับมัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 70.8  เป็นอันดับแรก ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  คิดเป็นร้อยละ 25.0  และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามลำดับ
  • พบว่าคนในชุมชนอยากให้มีการจัดแหล่งท่องเที่ยวในครั้งถัดไป และภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก (ȳ= 4.4583) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (ȳ= 4.4167) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (ȳ= 4.3750) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ȳ= 4.2833)

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวต่อไป

ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ ประชาสัมพันธ์เพิ่มครับ ออกร้าน รอพิธีเปิดตลาดใช้เวลานาน /ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก/อยากให้มีกิจกรรมอีก ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมและคนที่สนใจ

อื่นๆ

เมนู