โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายกิตติ  จันทะกล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12)

ขอรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

  1. ลงพื้นที่ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานในตำบลเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล CBD (COMMUNITY BIG DATA) ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลที่น่าสนใจ  อาหาร ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรมในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืช สัตว์ และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น นำข้อมูลที่ได้กรอกลงระบบฐานข้อมูลออนไลน์ มีการระบุพิกัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำสอดคล้องกับสถานที่จริง

2. ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายภาพและวิดีโอ ถ่ายทอดเรื่องราวของการผลิตกล้วยเบรกแตกของตำบลทุ่งจังหัน ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากแม่สำลี ผู้ริเริ่มนำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยเบรกแตกและกล้วยทอดรสชาติต่างๆ

      

     

3. ลงพื้นที่สวนกล้วยถ่ายภาพและวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวก่อนจะมาเป็นสวนกล้วยในตำบลทุ่งจังหัน

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู