ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินงานเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนโนนเจริญเกี่ยวกับราคาข้าวของชาวบ้านและปัญหาต่างๆของชาวนาเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิให้กับชาวบ้านต่อไป

ภาพประกอบ

 

ภาพการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ร่วมกัน

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดของเดือนธันวาคมเพื่อส่งหมอบงานและให้ชาวบ้านแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิต่อจากผู้ปฏิบัติงาน

สรุปโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นโครงการที่ดีต่อชุมชนแะยังสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน ผมหวังว่าโครงการนี้แรงผลักดันให้กับเศรษฐกิจของคนในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู