ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับตำบลโคกม้าแต่ปัจจุบันได้แยกมาเป็นตำบลตะโกตาพิ มีทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ เนื้อที่ประมาณ 30,170 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 26,850 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ทั้งหมด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอิสาณเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 950 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70,000 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยถนนดินลูกรัง 5 กิโลเมตรx

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

ลักษณะภูมิอากาศ (อุณหภูมิ)
สภาพภูมิอากาศของตำบลตะโกตาพิ มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวตามมา

ผลจากการดำเนินงานโครงงานโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณา

การตำบลตะโกตาพิได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในชุมชนโดยการประเมินจากการวิเคราะห์ SWOT จุดเด่นจุดด้อยของชุมชน ผลการวิเคราะห์พบว่าจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพอาชีพในชุมชนผู้ปฏิบัติงาน จึงเริ่มการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควัน สำหรับนำมาใช้ในครัว เรือนและแปรรูปให้เป็นระบบอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน จากการ ดำเนินกิจกรรมพบว่าผู้ที่ที่สนใจเข้ารับการอบรมจากแต่ละหมู่บ้านจำนวน 30 คน ให้ความสนใจในการ ทำเตาเผาถ่านและสามารถนำกลับไปผลิตและเผาถ่านเพื่อใช้งานในครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้ในการเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อใช้ในครัวเรือนการสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันให้ถูกต้องตามหลัก การในการ ให้ความร้อนเพื่อได้มาซึ่งถ่านเพื่อการเพิ่ม ผลผลิตให้มากขึ้นกระบวนการเก็บน้ำส้มควันไม้ การทำถ่านอัดแท่งและการ เลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาให้สามารถจำหน่ายได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค้า และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยมี ทักษะเพิ่มขึ้น

ผลผลิตที่ได้รับ(Output) ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

หลักของโครงการ/กิจกรรม

  1. เกิดการบูรณาการกลุ่มอาชีพในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมาก ขึ้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
  2. ได้เตาเผาถ่านเพื่อใช้ในการเผาถ่านอย่างน้อย 1 แบบ
  3. ครัวเรือนมีการบริหารจัดการดีขึ้นในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
  4. มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า (Brand) ที่เหมาะสมกับชุมชน
  5. มีกลุ่มพัฒนาอาชีพที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรเพื่อนำไปแปรรูปและทำถ่านไม้ 1 กลุ่ม
  6. มีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนที่สนใจในตำบลตะโกตาพิ อย่างน้อย 1 อาชีพ

ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)

  1. ประชาชนในพื้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นจากการลดต้นทุนในครัวเรือนมีการประกอบ อาชีพเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่และการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
  2. ประชาชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการทำถ่านและการทำถ่ายอัดแท่งในการประกอบ

อาชีพภายในชุมชน

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนมีข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานการพัฒนา ชุมชนhttps://youtu.be/MkLxAzQjmXk
Tags:

อื่นๆ

เมนู