ข้าพเจ้านางสาว อรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1)  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                    ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเกิดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แพร่ระบาด จึงทำให้ประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือประชาชนในชุมชนขาดรายได้ การรวมกลุ่มสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ OTOP จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งในการหารายได้เสริมหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ทีมงานตำบลเขาดินเหนือจึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนและการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจโดยการสอนวิธีสร้างเพจใน Facebook เพื่อสร้างรายได้ขายของออนไลน์ให้กับประชาชนใน

อื่นๆ

เมนู