ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวชาวบ้านตำบลโนนเจริญ เพื่อส่งหมอบงานและแบ่งหน้าที่ดำเนินงานเพื่อชาวบ้านจะได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่ายให้แก่พ่อค้าและบุคลที่สนใจในผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนโนนเจริญ

 

กิจกรรมการลงพื้นที่รวบรวมภาพและถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ชาวบ้านถึงปัญหาเกี่ยวกับราคาข้าวที่ตกต่ำในปัจจุบันว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวต่อไป

 

สรปกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของเฟรทที่1 ดิฉันมีความดีใจที่ได้มาร่วมงานและได้ทำกิจกรรมที่ดีต่อชุมชนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อื่นๆ

เมนู