ข้าพเจ้านางสาวปาริชาติ ดิบประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

            จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางทีมงาน U2T  และประชาชนในชุมชนสายตะกูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น และได้สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า

ผลการประเมิน เป็นดังนี้

       1. นักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.6 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.4

      2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55.6 เป็นอันดับแรก อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.2  และอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามลำดับ

       3. นักท่องเที่ยวมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 55.6  เป็นอันดับแรก  สูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 22.2  และมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามลำดับ

       4. พบว่าด้านสาธารณสุขมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก (ȳ = 4.7647) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดการของท่องเที่ยว ( ȳ = 4.5098) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และด้านสถานที่/ ระยะเวลา / อาหาร ( ȳ = 4.5000) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

( ȳ = 4.5235)

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวต่อไป

      น่าจะมีการจัดเวลาการท่องเที่ยวให้มากขึ้น  ควรมีกิจกรรม work shop มากกว่านี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้

อื่นๆ

เมนู