ข้าพเจ้า นางสาวประกายเพชร ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักศึกษา เมื่อวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาทได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและทำการ SWOT ร่วมกัน หาจุดอ่อนจุดแข็ง สำรวจข้อมูลในพื้นที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น และผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้ที่ลงทะเบียนการเข้ารับฉีดวัคซีน และผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยร้อยแล้ว ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันลงพื้นที่เก็บใบไม้หรือวัสดุจากธรรมชาติเพื่อเตรียมจัดทำเป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินเพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ นวัตวิถีและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลปราสาท และร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ในเรื่องของการผลิตหรือสร้างนวัตกรรมประจำท้องถิ่น ให้มีมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับคนในชุมชน ให้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่น และกิจกรรมสุดท้ายคือ เมื่อวันที่ ๖ – ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาทได้ร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเกจจิ้ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

อื่นๆ

เมนู