ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับตำบลโคกม้าแต่ปัจจุบันได้แยกมาเป็นตำบลตะโกตาพิ มีทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ เนื้อที่ประมาณ 30,170 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 26,850 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ทั้งหมด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอิสาณเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 950 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70,000 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยถนนดินลูกรัง 5 กิโลเมตรx

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

ลักษณะภูมิอากาศ (อุณหภูมิ)
สภาพภูมิอากาศของตำบลตะโกตาพิ มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวตามมา
ฤดูกาลสามารถแบ่งได้ มี ๓ ฤดู คือ
• ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้พัดมาจากประเทศจีนตอนใต้และอ่าวไทย ในช่วงนี้เป็นช่วงได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงทำให้อากาศร้อนและ
แห้งแล้งจัด เดือนที่ร้อนที่สุด คือเดือน เมษายน

 • ฤดูฝน เริ่มประมาณต้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
  แต่เนื่องจากมีภูเขาและเทือกเขาดงพระยาเย็น อยู่ทางทิศตะวันตก เทือกเขาสันกำแพง เทือกเขาพนมดงรัก
  อยู่ทางทิศใต้ขวางกั้นไว้ ปริมาณน้ำฝนที่จะพัดมาตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงลดลง ส่วนใหญ่ปริมาณ
  น้ำฝนที่ตกเกิดจากพายุดีเปรสชั่น ที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศเวียดนามเข้ามา
  • ฤดูหนาว เริ่มประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน
  ออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านประเทศจีน พาเอาความหนาวเย็น และความแห้งแล้งจากไหล่ทวีปเข้ามา
  ครอบคลุมบริเวณทั่วทั้งภาค

จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลตะโกตาพิประกอบด้วย หมู่บ้านจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง
๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านตะโกตาพิ
หมู่ที่ ๒ บ้านชุมแสง
หมู่ที่ ๓ บ้านศรีสุข
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเห็ด
หมู่ที่ ๕ บ้านบาตร
หมู่ที่ ๖ บ้านชัยพัฒนา
หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระชาย
หมู่ที่ ๘ บ้านเกษตรสมบูรณ์
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะเดา
หมู่ที่ ๑๐ บ้านบาตร

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปรง

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และอาชีพรับจ้าง 

สถานศึกษา
การศึกษาก่อนปฐมวัย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะโกตาพิ หมู่ที่ ๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ หมู่ที่ ๕
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ (เขตบริการ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙,๑๐ และ๑๑)
โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๕
(เขตบริการ หมู่ที่ ๕และ๑๐)
โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่
๒ (เขตบริการ หมู่ที่ ๒และ๑๑)

โรงเรียนบ้านโคกเห็ด สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔

( เขตบริการ หมู่ที่ ๔ )

โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ (เขตบริการ หมู่ที่ ๓,๖,๗ และ๘)

การสาธารณสุข สถานที่สำหรับให้บริการประชาชนด้านบริการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัย มีจำนวน
๑ แห่ง ดังนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกตาพิ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

สถาบันทางศาสนา
วัดมีจำนวน ๔ แห่งได้แก่
วัดประชาสมนึก ตั้งอยู่ที่ บ้านตะโกตาพิ หมู่ที่ ๑
วัดบ้านบาตรราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่ บ้านบาตร หมู่ที่ ๑๐
วัดเกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘

วัดป่าโคกกระชาย ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๗
สำนักสงฆ์ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
สำนักสงฆ์บ้านชัยพัฒนา ตั้งอยู่ที่ บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ ๖
สำนักสงฆ์บ้านชุมแสงสว่างนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒
สำนักสงฆ์บ้านหนองปรง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองปรง หมู่ที่ ๑๑
สำนักสงฆ์ศรีสุขพัฒนา ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๓

 
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง ใช้คมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์เป็นหลักในการ
คมนาคมติดต่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เส้นทางสำคัญดังนี้
๑. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ประโคนชัย – นางรอง) 
การโทรคมนาคม
ปัจจุบันมีการให้บริการยังไม่ทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

 

การไฟฟ้า

 จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 95๐ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70,000 ของจำนวนหลังคาเรือน

 

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ มีลำห้วยสาธารณะที่สำคัญดังนี้
ลำห้วยราช หมู่ที่ ๗

ลำห้วยโคกกระชาย หมู่ที่ ๗

ลำห้วยวัดป่าโคกกระชาย หมู่ที่ ๗

ลำห้วยจะบก หมู่ที่ ๗

ลำห้วยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘

ลำห้วยราช หมู่ที่ ๓

ลำห้วยศรีสุข หมู่ที่ ๓

ลำห้วยพระ หมู่ที่ ๑

ลำห้วยตาเพียร หมู่ที่ ๑

ลำห้วยตาหวัง หมู่ที่ ๑

ลำห้วยหนองดง หมู่ที่ ๖

ลำห้วยตาพัน หมู่ที่ ๙

ลำห้วยตาแกส หมู่ที่ ๙

ลำห้วยธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๐

ชลประธาน 1แหลง อยู่หมู่ที่ ๑๐

สระน้ำ ตามธรรมชาติ 1แหล่ง หมู่ที่ ๕

 

จำนวนคนจนที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีทั้งสิ้น 109 ครัวเรือน

Tags:

อื่นๆ

เมนู