กระผมนายรณกฤต โกรดประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เส้นทางติดกับถนนเส้นหลักหมายเลข 24 ในตำบลมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น 11,442 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,003 ครัวเรือน มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง มีวัด 9 แห่ง และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งชุมชนที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานหรือศาสตร์พระราชาแปรสู่การปฏิบัติสร้างจุดเปลี่ยนจากอดีตที่ชาวนามีปัญหา​ด้านความรู้ในการทำงานการเข้าใจสภาพ​ภูมิอากาศและขาดแคลนน้ำในการทำนา จึงได้ปรับเปลี่ยนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง​มาใช้และการทำโคกหนองนาโมเดล เป็นการช่วยทำให้มีน้ำใช้ไร่นาและเหลือใช้ตลอดปี

ชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านของตำบลตะโกตาพิยึดมั่นมาโดยตลอดคือ ประเพณี​ประจำถิ่นและการยึดปฏิบัติ​ใรศีลธรรม​ โดยมีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่28 ที่วัดประชาสมนึก โดยมีท่านพระครูธวัชปิยาจาร(หลวงตาตุ่น) เจ้าคณะตำบลตะโกตาพิ ท่านได้นำชาวบ้านปฏิบัติ​ธรรมทุกปี และที่ขาดไม่ได้คือประเพณีที่ทำประจำปีทุกปี เช่น ประเพณี​สงกรานต์​ เข้าพรรษา  อ​อกพรรษา การกวนข้าวทิพย์​          การแซนโฏนตา เป็นต้น จนทำให้ตำบลตะโกตาพิได้รับรางวัลหมู่บ้านศีล 5 จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทุกคน

จากผลงานต่างๆทำให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนของตำบลตะโกตาพิให้ก้าวผ่านวิกฤติได้หลายครั้ง มาจากหลักการที่ยึดมั่นร่วมกัน การพัฒนาทุกเรื่องต้องเกิดจากความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการประชาคมทุกครั้ง และปฏิเสธการพัฒนาจากภายนอกที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและความเห็นชอบของชุมชน จึงทำให้เห็นว่าชาวบ้านตำบลตะโกตาพิมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา​ต่างๆไปพร้อมกับทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชน จนเกิดความเป็นชุมนุม​ที่เข็มแข็ง

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู