ข้าพเจ้านางโสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรม one day trip ในตำบลสายตะกู ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดเตรียม ตลาดของดีในตำบลสายตะกูจำนวน 10 ร้าน ได้แก่

  1. ข้าวอินทรีย์
  2. คำนึงผลไม้
  3. แม่กีแหนมหมู
  4. ธันวาฟาร์มหนูพุกใหญ่
  5. แม่ขวัญทองพับ
  6. สวนริมแดน
  7. YAKI NA MOS กล้วยฉาบ
  8. น้ำอ้อย สวนครูบอย
  9. กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ตำบลสายตะกู
  10. เสื่อกก

โดยแต่ละร้าน มีรายได้ จากกิจกรรม one day trip ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อร้าน รายได้
1 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ตำบลสายตะกู 4,500
2 ข้าวอินทรีย์ 235
3 คำนึงผลไม้ 1,000
4 แม่กีแหนมหมู 350
5 ธันวาฟาร์มหนูพุกใหญ่ 750
6 แม่ขวัญทองพับ 540
7 สวนริมแดน 360
8 YAKI NA MOS กล้วยฉาบ 800
9 น้ำอ้อย สวนครูบอย 300

รวม

8,835

ปัญหาและอุปสรรค

          การประสานงานกับร้านค้าไม่ถูกต้องเกิดปัญหาด้านเวลาคาดเคลื่อน ทำให้ร้านค้ารอนาน และมีบ้างร้านไม่สามารถมาร่วมงานได้ ได้แก่ ร้านเสื่อกก

 

อื่นๆ

เมนู