1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(2)บทความประจำเดือนธันวาคม อบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08(2)บทความประจำเดือนธันวาคม อบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในวันที่4 ธันวาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลโนนเจริญ เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับตลาดที่ต้องการรับซื้อต่อไป

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวตำบลโนนเจริญ ที่มีความสำคัญ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับบริโภค โดยการหุงต้มและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น เมล็ดข้าวสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายการแปรรูปข้าวนั้นคุณภาพเมล็ดข้าวในการหุงต้มทำให้สุกและการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ชอบของผู้บริโภคด้วย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากข้าวแต่ละพันธุ์ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี ที่แตกต่างกัน

ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความต้องการข้าวที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวนานาชนิดเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวชาวตำบลโนนเจริญต่อไป

อื่นๆ

เมนู