1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาที่พบในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ ๗ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาที่พบในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ ๗ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาที่พบในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ ๗ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ ยืนยิ่ง ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจ จากการสำรวจหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ได้ลงสำรวจพื้นที่ใน ระยะเวลา ๒ เดือน โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านจะทำอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ เช่น ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง และปลูกต้นยางพารา บางครัวเรือนจะประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่าย และเลี้ยงไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนมากกว่าจะประกอบเป็นอาชีพ

ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะใช้ชีวิตแตกต่างกัน ในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปดูไร่นาและสวนของตนเอง บางครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ ในช่วงเช้า จะนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตนเอง ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราในช่วงนี้ได้ทำการปิดหน้าแล้ว จึงไม่ได้มีการกรีดยางในช่วงนี้และมีการว่างงาน ทำให้ไม่มีรายได้ในช่วงนี้ กล่าวถึงไปว่าโดยรายได้ของคนในชุมชนนั้นมาจากอาชีพ เช่น การทำการเกษตร รายได้เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนนั้น อยู่ที่ น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน ในการทำการเกษตร มีการลุงทนจำนวนมาก ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา สารเคมี ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างรถไถ ซึ่งค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เงินทุนในส่วนของตนเองนั้นไม่เพียงพอ จึงเกิดการหยิบยืมเงินจากสถานที่ให้บริการต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส) ส่งผลให้คนในชุมชนมีหนี้สิ้นเป็นจำนวนมาก

ในด้านแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน เช่น ห้วย วัด

ในหมู่บ้านนี้เคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต้นปี 2563 มีการสั่งปิดหมู่บ้านเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบให้คนในชุมชนได้รับปัญหา ตกงานและขาดรายได้และในปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คนในชุมชนที่เคยไปประกอบอาชีพที่ต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฯลฯ จึงส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบอาชีพ ว่างงาน ตกงาน และขาดรายได้  จึงย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว และในปัจจุบันชาวบ้านในหมู่บ้านก็ยังคังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูล และปัญปัญหาที่พบในชุมชน จึงนำข้อมูลทั้งมาทำการ SWOT เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ง่ายแก่การวางแผนการทำงานและการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของโครงการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในชุมชนส่วนใหญ่ คือ แหล่งน้ำใช้ไม่เพียงพอและน้ำประปาข้น เส้นทางบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไข และพัฒนา รวมไปถึงไฟฟ้าตามซอยยังไม่ทั่วถึง และปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู