1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านโคกเห็ดและบ้านหนองปรง หมู่ 4,11 และเป้าหมายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านโคกเห็ดและบ้านหนองปรง หมู่ 4,11 และเป้าหมายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายรณกฤต โกรดประโคน บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงสำรวจหมู่4 บ้านโคกเห็ด และหมู่11 บ้านหนองปรง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิ โดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ หมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านศรีสุข หมู่ 4 บ้านโคกเห็ด หมู่ 5 บ้านบาตร หมู่ 6 บ้านชัยพัฒนา หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา หมู่ 10 บ้านบาตร และหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูล โดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คน ในส่วนของข้าพเจ้า ได้รับผิดชอบสำรวจหมู่4 บ้านโคกเห็ด และหมู่11 บ้านหนองปรง ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชน ได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านโคกเห็ด และบ้านหนองปรงซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไปและการทอเสื่อกก ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนที่ทำอาชีพเสริมทอเสื่อกกได้นำสินค้าที่ผลิตได้มาจำหน่ายภายในหมู่บ้านของตนเองทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน

ในชุมชนบ้านโคกเห็ดมีวัดป่าโคกเห็ด(ธ) เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน และมีโรงเรียนบ้านโคกเห็ดเป็นโรงเรียนประจำชุมชน โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 จากที่สำรวจชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกเห็ด มีอาชีพหลัก คืออาชีพเกษตรกร และอาชีพเสริม คืออาชีพรับจ้างทั่วไป 

ในชุมชนบ้านหนองปรงมีที่พักสำนักสงฆ์บ้านหนองปรงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ชาวบ้านหนองปรงนับถือ และยังเป็นจุดส่วนรวมของชาวบ้านในการประชุมประชาคมของคในชุมชน ชาวบ้านบ้านหนองปรงมีอาชีพหลัก คืออาชีพเกษตรกร (เลี้ยงวัวเป็นส่วนมาก) ส่วนอาชีพเสริม คือการทอเสื่อและรับจ้างทั่วไป จากที่สอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่จะเช่าที่ดินในการทำกิน

ในส่วนของการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 16 เป้าหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้ดูแลเป้าหมายที่ 6 การขุดสระน้ำประจำครอบครัว มีรายระเอียดดังต่อไปนี้ จำนวนประชากรในตำบลตะโกตาพิมีจำนวน 7721 คน 2,003 ครัวเรือน 

– ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น) จำนวน 896 คน              ร้อยละ 11.60 

– คนพิการ จำนวน 318 คน ร้อยล 4.12

– ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จำนวน 25 คน ร้อยละ 0.32

– ผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 7 คน ร้อยละ 0.09

– ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวน 2 คน ร้อยละ 0.02

ส่วนสภาพปัญหาของชุมชนในภาพรวม มีกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพาราเป็นมลพิษทางอากาศ ขาดน้ำทางการเกษตรในหน้าแล้ง สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และในพื้นที่ชุมชนไม่มีป่าของชุมชน 

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบปัญหาคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านมักจะเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ในการตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเท่าที่ควร และชาวบ้านบางส่วนออกไปทำงานต่างจังหวัด ซึ่งในแบบสอบถามส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูลได้

ภาพการปฏิบัติงานสำรวจการลงพื้นที่ชุมชมที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบาชีพของชาวบ้านโคกเห็ดและบ้านหนองปรง หมู่ 4,11 และเป้าหมายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู