ดิฉันนางสาวขนิษฐา อะโรคา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากวันที่23 พ.ค. 2564 ได้มีการจัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดยอม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และวิธีการทำถ่านชาโคลไร้ครัว เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจำหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งสามารถยังทำเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชน ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้แกประชาชนที่อาอบรมในวันนี้ และสาธิตการเผาถ่านเบื้องตนให้กับประชาชนได้ดูได้เห็นและได้ทดลองทำกันเองแบบคราวๆก่อน ซึ่งจะมีการจัดอบรมในครั้งถัดไปในวันที่ 31กรกฎาคม 2564 อีกครั้งหนึ่ง และจะเจาะลึกลงกว่าเดิม ลงมือปฏิบัติแบบจริงจัง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบ เพื่อให้ชาวบ้าน ได้มีความรู้ความสามารถนำกลับไปต่อยอดทำเองได้ ผลิตขายเองได้ แถมยังเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู