บทความรณรงค์โควิด

ทำไมเราจึงต้องรณรงค์

  เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ที่เผชิญกับวิกฤตการณ์โควิดอย่างรุนแรงในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อสูงมากในแต่ละวัน จนไปถึงการเสียชีวิต ซึ่งจำนวนเหล่านี้นั้นก็อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกคนของประเทศ เนื่องด้วยปัญหาความขาดแคลนของเตียงและน้ำยาตรวจ ส่งผลอย่างมากต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการท่องเที่ยวและบริการ  ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการป้องกันตนเอง เพื่อตนเอง ครอบครัวและประเทศไทย รวมไปถึงสังคมโลก ด้วยความมุ่งหวังที่จะพยายามฟื้นฟูโลกให้กลับมาเดินหน้าต่อได้พร้อมกับขจัดแนวคิดความเกลียดชังในกลุ่มเชื้อชาติเอเชีย

รายงานสถานการณ์โควิดในหมู่บ้าน

  สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านหนองตะไกร้ ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ มีแนวโน้มการป้องกันที่ดี เช่น กรณีที่บ้านไหนมีการกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะมีการรับผิดชอบตนเองด้วยการกักกันตัวเองเพื่อเฝ้าดูอาการ และมีผู้นำหมู่บ้านที่มีการแจกหน้ากากอนามัยแก่ชาวบ้านในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ รวมไปถึงมีเจลแอลกอฮอลล์จัดวางไว้ในบางชุด เช่น ศาลากลางของชุมชน

แนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์โควิด

  ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงในปัจจุบันนี้ การกำหนดแนวทางที่จะให้ทุกๆคนอยู่แต่ในบ้านเพื่อหยุดเชื้อนั้นก็อาจไม่สามารถทำได้ทุกคน ด้วยความแตกต่างทางด้านอาชีพ ฐานะทางการเงินและความพร้อมในด้านต่างๆ จึงทำให้ในบางกลุ่มยังต้องออกจากบ้านไปทำงานหาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว 

  ดังนั้นเราจึงอาจวางแนวทางที่จะช่วยเหลือได้ทุกคน เช่น การไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้าน แต่อาจจะให้มีการใส่หน้ากากเสมอเมื่อออกนอกบ้าน โดยที่เราก็จะต้องมีการสนับสนุนในส่วนของหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ เป็นต้น และมีการควบคุมในการเดินทางไปจังหวัดสีแดง

Tags:

อื่นๆ

เมนู