ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน อยู่ในส่วนของกลุ่มของประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอารจารย์ประจำหลักสูตร ID03 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลหินลาด เป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอมีพื้นที่ประมาณ 32.48 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงทางด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่3 บ้านหินลาด หมู่4 บ้านหินลาด หมู่5 บ้านหินลาด หมู่6 บ้านหนองม่วง หมู่7 บ้านโนนค้อ หมู่8 บ้านบึงเจริญ

กางลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ ณ หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปใช้ในการกรอกข้อมูลลงในระบบ ส่งงานของทางมหาวิทยาลัย การขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านละหานทรายใหม่ มีเนื้อที่ขนาด 8.100 ตารางเมตร มีความลึก 4 เมตร มีปริมาตรดินที่ขุด 22.882 ลูกบาศก์เมตร มีลักษณะเป็นหนองน้ำคุณภาพน้ำดีใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชุมชน เเละมีการจ่ายน้ำให้กับทางหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วมใช้น้ำ เป็นแหล่งน้ำที่ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่มีหมดเนือกจากมีปริมาณน้ำฝนตกลงมามากเพียงพอต่อการใช้น้ำให้หมู่บ้านการลงพื้นที่สำรวจอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาครั้งนี้พบว่า ใช้ช่วงเวลาเช้า อุณหภูมิของน้ำจะอยู่จะเป็น อุณหภูมิประมาณ 25-26 องศา ในช่วง กลางวันจะอยู่ที่ประมาณ 38-40 องศา และในช่วงเวลาในตอนเย็น จะอยู่ที่ 30-35 องศา

 

จากการลงพื้นที่ทำงานในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการของโรคติดต่อ โควิท 19 มีการระบาทเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้การทำงานในครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนเเปลไปบางส่วน ได้มีการเลื่อน การจัดอบรมย์ออกไปจนกว่าสถานการจะดีขึ้น และ เพื่อที่จะให้มีการทำงานรวมตัวดันให้น้อยที่สุดเเละเข้าไปสำรวจข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ในน้อยที่สุด จึงได้ เเบ่งดลุ่มทำงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่านและรวดเร็วต่อการสำรวจ

 

 

อื่นๆ

เมนู