ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ประเภท กพร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต  นอกจากนี้ปัญหาทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่เริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น ก็ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ มากขึ้น รวมถึงในภาครัฐ และภาคธุรกิจ ก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ในอนาคตมากขึ้นด้วย 

 

ในการทำงานของทีมงาน U2T เทศบาลตำบลโนนเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม ได้เห็นความสำคัญของสถานที่กักกันโควิด19 ในสถานที่ต่างๆ ของเทศบาลตำบลโนนเจริญจึงได้ทำการประชุม และวางแผนเพื่อลงพื้นทีช่วยเหลือสถานกักกันโควิด19ในเบื้องต้น นำเจลเเอลกอฮอลล์ 120 ขวด สเปรย์แอลกอฮอลล์ 120 ขวด  หน้ากากอนามัย 12 กล่อง และเจลเเอลกอฮอลล์เเบบปั้ม 6 ขวด เพื่อไปมอบให้กับสถานที่กักกันโควิด19 ทั้ง 6 สถานที่ในเทศบาลตำบลโนนเจริญ  สถานที่กักกันโควิด 19 ในเทศบาลตำบลโนนเจริญ ประกอบไปด้วย วัดน้อยบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 1 , โรงเรียนบ้านหนองเเวง หมู่ที่6 ,วัดบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ,วัดบ้านสายโท9ซอย3 หมู่ที่8 , วัดบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่9  และวัดตรีพัฒนาราม หมู่ที่ 10 

 

 

อื่นๆ

เมนู