U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวกชพร  ใจหวัง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับภารกิจให้ดำเนินงานกิจกรรมนำเจลล์แอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ทาง U2T ได้จัดทำขึ้นไปมอบให้สถานที่กักกันผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งยังคงพบเหตุการณ์การระบาดของโรคกระจายในทั่วพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทางจังหวัดบุรีรัมย์จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชุมชนและโรงพยาบาล

          คณะผู้ดำเนินงานเล็งเห็นความสำคัญของมาตรการการป้องกันโควิด-19 จึงได้ลงพื้นที่    ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 บ้านสามขาพัฒนา    หมู่ที่ 10 และบ้านสายโท 9 ซอย 3 หมู่ 8 ซึ่งได้มีการสร้างสถานที่กักกัน กักตัวให้กับชาวบ้าน   ในชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 คณะผู้ดำเนินงานจึงได้นำเจลล์แอลกอฮอล์ และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ที่คณะผู้ดำเนินงานตำบลโนนเจริญได้จัดทำแล้วนั้นไปมอบให้กับสถานที่กักกันดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น เพื่อที่ทางศูนย์กักกันจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

ภาพการดำเนินงาน

   

อื่นๆ

เมนู