ข้าพเจ้า นางสาวอรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) จากเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำรายตำบลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดทำโครงการฯ กลุ่มทำการเผาถ่านไร้ควัน

           ในเดือนนี้ ทีมปฏิบัติงาน พร้อมอาจารย์ได้ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินเหนือ อ.ส.ม. และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อเป็นการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเบื้องต้น และในเดือนสิงหาคมได้ลงพื้นที่แจกเจลล้างมือ น้ำดื่ม และอาหาร ที่ศูนย์กักกันตัว ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการฯ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ นอกจากนั้น ได้ลงพื้นที่ส่งหนังสือราชการให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 11หมู่บ้าน ในตำบลเขาดินเหนือเพื่อแจงรายละเอียดและเตรียมสถานที่การลงพื้นที่เพื่อการแจกเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชน

            การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปเผยแพร่หรือบอกต่อแก่ผู้อื่น ให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและเห็นถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  เพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข

 

อื่นๆ

เมนู