1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. ID06-ตำบลสายตะกู สรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 14 บ้านสายโท 13 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ID06-ตำบลสายตะกู สรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 14 บ้านสายโท 13 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวปณิธาน  ยงปัญญา ประเภท นักศึกษา ตำบลสาตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสุปผลการสำรวจวิเคราะห์แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ 14 บ้านสายโท 13 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนประชากรมีทั้งหมด 198 ครัวเรือน

2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ

4.ระดับการศึกษา

5.กลุ่มเปราะปาง

6.สถานที่ทำงาน

7.อาชีพประชากรส่วนใหญ่ ทำเกษตรกรรม

8.เป้าหมายของการผลิต

9.แหล่งเงินทุน

10.แหล่งที่ใช้จำหน่ายผลผลิต

11.ภาระหนี้สินของครัวเรือน

12.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน

13.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

สรุป

จากการลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 14 บ้านสายโท 13 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้ง 108 ครัวเรือน เพศชายมีจำนวน 6 คน เพศหญิง 18 คน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-60 ปี ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ระดับตำกว่าประถมศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในเขตพื้นที่และมีอาชีพเกษตรกรรม เป้าหมายเพื่ออุปโภค บริโภค และจำหน่าย แหล่งเงินทุนกู้ยืมเป็นบางส่วน ผลผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายนอกพื้นที่ ภาระหนี้สินของครัวเรือนอยู่ที่ 10000-40000 บาท ภาวะการออมเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ที่  10000-40000 บาท

อื่นๆ

เมนู