ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์

  • ในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและคณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา บัณฑิจบใหม่ ได้รับหมอบหมายในการเก็บใบไม้ กาบหมาก กาบไผ่ เพื่อเตรียมพา เด็กๆ และผํสูงอายุ ทำแพ็คเกจ ภาชนพจากใบไม้ ใช้เครื่องขึ้นรํปที่ครูออกอบบและ ทำให้ชุมชน
  • ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในหัวข้ออบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่าประวัติความเป็นมาโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในชุมชนที่หาได้ง่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุน

 

 

 

 

 

  • ภาชนะจะสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ ทำให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้น กับสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมทำความสะอาด และได้มีการสาธิตการขึ้นรูปภาชนะเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านที่มาเข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และได้จัดทำไว้บางส่วนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้นำไปใช้ต่อไป

ภาพกิจกรรมการอบรมการทำบรรจุภัณฑ์ภาชนะจากธรรมชาติ

ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู