ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์

  •           ในเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าและคณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา บัณฑิจบใหม่ ได้รับหมอบหมายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพ U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ใน  วัน ศุกร์-อาทิตย์ ในชุมชนตำบลปราสาท โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้ ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลในตำบลมากขึ้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การทำงานเกิดความยากลำบาก แม้ทำงานภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 จะยากลำบาก แต่เราจะป้องกันและปลอดถัยจากโควิด-19 และดำเนินการในครั้งต่อไป
  •          จากการลงพื้นที่สำรวจพืชเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งในช่วงโควิด-19 นี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดรายได้มาก ไม่สามารถออกไปทำมาค้าขายได้เหมือนเมื่อก่อน อีกทั้งคนมาจับซื้อของนั้นน้อยลงกว่าปกติ จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง  ทั้งนี้ทางเราจึงมีการส่งเสริมทางด้านการปลูกพืช ใช้สำปรับใช้สอยในชีวิตประจำวัด ลดการใช้จ่ายมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน


วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู