รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

ประจำเดือน สิงหาคม

                                                            

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโควิต 19 ในแต่ละส่วนของตำบลทุ้งจังหัน พบว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต 19 ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิต 19 แต่ยังเป็นผู้ติดเชื่อที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น เข้าสู่สถานกักตัวที่รัฐจัดหาไว้ให้ ซึ่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้เอง รัฐมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณด้วย จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนมีการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจารการได้ทราบว่ามีผู้ติดเชื่อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันมีการระวังและป้องกันตัวเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งในเดือนนี้เองทางคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจความต้องการ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย พบว่าเกษตรกร มีความต้องการที่จะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตามที่คณะทำงานในโครงการได้เสนอไป ทั้งนี้เกษตรกร มองว่าการจัดตั้งวิสาหกิจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยได้ และจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรอื่นๆในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน เลือกที่จะหันมากปลูกกล้วยเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานยังได้มีการลงพื้นที่ร้านสินค้าโอทอปกล้วยเบกแตก หรือกล้วยฉาบ เพื่อดำเนินการสำรวจการปรับปรุงร้านและแหล่งแปรรูปสินค้าให้มีมาตรฐาน เพื่อจะดำเนินการขอจดทะเบียน GMP ในอานาคต ต่อไป

เปิดรูปภาพ

เปิดรูปภาพ

อื่นๆ

เมนู